fbpx

Oferta fotografii ślubnej

Jak będzie wyglądała nasza współpraca

Po naszym pier­wszym kon­tak­cie i potwierdze­niu przeze mnie, że mam wol­ny ter­min w dniu Waszego ślubu, umaw­iamy się na spotkanie. Na spotka­niu tym poroz­maw­iamy o Waszym ślu­bie i Waszych oczeki­wa­ni­ach odnośnie mojej pra­cy. Opowiem Wam w jaki sposób zwyk­le pracu­ję, odpowiem na wszys­tkie pyta­nia, a także dam Wam kil­ka porad odnośnie tego, co może­cie zro­bić, by zdję­cia z Waszego ślubu i wesela były jak najlep­sze.

Na spotka­niu (lub krótko po nim) pod­pisu­je­my umowę, w której zawarte będą wszys­tkie ustal­e­nia z naszej wcześniejszej roz­mowy. Wtedy też poproszę Was o wpłace­nie zal­icz­ki (przelewem). Od tego momen­tu ter­min Waszego ślubu jest zarez­er­wowany.

Jeśli zde­cy­du­je­cie się na sesję narzeczeńską, to spo­tykamy się umówionego dnia w ustalonym wcześniej miejs­cu i real­izu­je­my sesję.

Kil­ka dni przed ślubem skon­tak­tu­ję się z Wami w celu potwierdzenia wszys­t­kich ustaleń i godziny rozpoczę­cia mojej pra­cy. W dniu ślubu jestem do Waszej dys­pozy­cji przez cały dzień, od momen­tu przy­go­towań, maksy­mal­nie do godz. 1.00 w nocy. Pracu­ję wtedy na pełnych obro­tach real­izu­jąc wszys­tkie ustalone wcześniej wspól­nie punk­ty i dokładam wszel­kich starań, by Wasze zdję­cia wyszły piękne i wyjątkowe.

Jeśli zamówiliś­cie także dodatkowy plen­er, to spo­tykamy się w ustalonym dniu na jego real­iza­cję.

Po ślu­bie (lub plen­erze), tak szy­bko jak to będzie możli­we (zwyk­le w ciągu 30 dni) otrzy­ma­cie ode mnie obro­bione zdję­cia w wer­sji cyfrowej. Jeśli zamówiliś­cie album, dostaniecie go niedłu­go potem.

Pakiety

/ 01

Pakiet Mini

 • przy­go­towa­nia i bło­gosław­ieńst­wo rodz­iców
 • cer­e­mo­nia ślub­na w koś­ciele, urzędzie lub plen­erze
 • przyję­cie weselne do pier­wszego tań­ca
 • plen­er 30–45 min­ut w dniu ślubu
 • 100 zdjęć w formie cyfrowej, po obróbce graficznej
 • gale­ria inter­ne­towa

Cena: 1200 zł

/ 02

Pakiet Standard

 • przy­go­towa­nia i bło­gosław­ieńst­wo rodz­iców
 • cer­e­mo­nia ślub­na w koś­ciele, urzędzie lub plen­erze
 • przyję­cie weselne do oczepin (max. do 1.00 w nocy)
 • plen­er 30–45 min­ut w dniu ślubu
 • 250 zdjęć w formie cyfrowej, po obróbce graficznej
 • gale­ria inter­ne­towa

Cena: 2000 zł

/ 03

Pakiet Maxi

 • ses­ja narzeczeńs­ka
 • przy­go­towa­nia i bło­gosław­ieńst­wo rodz­iców
 • cer­e­mo­nia ślub­na w koś­ciele, urzędzie lub plen­erze
 • przyję­cie weselne do oczepin (max. do 1.00 w nocy)
 • plen­er 30–45 min­ut w dniu ślubu
 • plen­er ślub­ny 90–120 min­ut w innym dniu
 • 350 zdjęć w formie cyfrowej, po obróbce graficznej
 • gale­ria inter­ne­towa

Cena: 2500 zł

/ 04

Sesja narzeczeńska

Spo­tykamy się we wcześniej wybranym miejs­cu i przez około 60–90 min­ut fotogra­fu­ję Wasze uśmiechy i wza­jemne spo­jrzenia pełne miłoś­ci. Efek­tem sesji jest 20 zdjęć w formie cyfrowej, po obróbce graficznej.

Cena: 350 zł

/ 05

Plener ślubny

Wyglą­da podob­nie do sesji narzeczeńskiej, z tą różnicą, że na plen­erze wys­tępu­je­cie w tych samych stro­jach co na ślu­bie (jeśli woli­cie inne ubra­nia — nie ma prob­le­mu). Ses­ja plen­erowa trwa około 2 godzin. Dosta­je­cie 40 zdjęć w formie cyfrowej, po obróbce graficznej.

Cena: 500 zł

/ 06

Fotoalbum

Do dowol­nego paki­etu lub sesji może­cie zamówić drukowany fotoal­bum, opraw­iony w wybrany przez Was sposób, np. w eko­log­iczną skórę, tkan­inę czy drewno. Możli­wych wari­antów jest na prawdę sporo. Typowy album zaw­iera 10 rozkładówek mieszczą­cych 30–40 zdjęć. Możli­we jest zamówie­nie albu­mu z więk­szą iloś­cią rozkładówek i w różnych rozmi­arach.

Cena: od 300 zł

Przewiń do góry